دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری آنلاین (لایو) VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage

برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با CCNA و MCSA دوره حضوری آنلاین (لایو) VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage

دوره حضوری آنلاین (لایو) VMware vSphere 7 Install, Configure, Manage

برای مشاهده سرفصل دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با CCNA و MCSA دوره حضوری آنلاین (لایو) VMware vSphere 7 Install, Configure, Manage