دوره آنلاین (لایو) تحول دیجیتال و اصول عملکرد بازارها و کسب و کارهای IT

دوره آنلاین (لایو) تحول دیجیتال و اصول عملکرد بازارها و کسب و کارهای IT

سرفصل دوره آنلاین (لایو) تحول دیجیتال و اصول عملکرد بازارها و کسب و کارهای IT :

بخش اول: مباحث در سطح خرد اقتصاد دیجیتال(micro-perspective)
• مقدمه و معرفی اقتصاد دیجیتال
• اکوسیستم اقتصاد دیجیتال
• تکامل فناوری
• همگرایی خدمات
• تکامل بازار
• به همراه فعالیت های عملی و تحلیل نمونه ها و مثال های دنیای واقعی خارجی و داخل کشور
• فعالیت های کلاسی
• پرسش و پاسخ
• تحلیل های موردی یا case study
بخش دوم : اصول و پایه های اقتصاد دیجیتال
• کالاها و خدمات دیجیتال
• تولید خدمات دیجیتال
• مدل های ارزش
• پلتفرم های چند جانبه
• اثرات شبکه ای و فیدبک مثبت
• وابستگی به مسیر
• هزینه های سوئیچ کردن و قفل شدن
• استانداردها
• به همراه فعالیت ها ی عملی و تحلیل نمونه ها و مثال های دنیای واقعی خارجی و داخل کشور
• فعالیت های کلاسی
• پرسش و پاسخ
• تحلیل های موردی یا case study
بخش سوم : مرور بازارهای دیجیتال
• ذی نفعان و روابط در بازارهای دیجیتال
• بازارهای تجارت الکترونیک
• بازارهای خدمات اطلاعاتی
• مدل لایه ای اینترنت
• ساختار هزینه ها
• تکامل بازار
• رقابت و همکاری
• به همراه فعالیت ها ی عملی و تحلیل نمونه ها و مثال های دنیای واقعی خارجی و داخل کشور
• فعالیت های کلاسی
• پرسش و پاسخ
• تحلیل های موردی یا case study
بخش چهارم : کسب و کارهای دیجیتال، استراتژی و نوآوری
• نوآوری های دیجیتال
• مدل های کسب و کار
• مدل روابط ذی نفعان
• مدل های کسب و کار دیجیتال
• جایگاه یابی استراتژیک
• به همراه فعالیت ها ی عملی و تحلیل نمونه ها و مثال های دنیای واقعی خارجی و داخل کشور
• فعالیت های کلاسی
• پرسش و پاسخ
• تحلیل های موردی یا case study
بخش پنجم : مباحث پیشرفته در اقتصاد دیجیتال
• تخمین ارزش شبکه ها
• مدل کردن بازارهای دیجیتال
• رشد نمایی
• مدل های کمی
• فعالیت های کلاسی
• پرسش و پاسخ
• تحلیل های موردی یا case study
بخش ششم : مباحث کلان اقتصاد دیجیتال
• سنجش و محاسبه و چارچوب های اقتصاد دیجیتال بر اساس مدل های OECD
• چارچوب و سنجش اقتصاد دیجیتال بر اساس مدل UNCTAD
• شاخص ها و آمارهای اقتصاد دیجیتال بر اساس موسسه STATISTA
• به همراه فعالیت ها ی عملی و تحلیل نمونه ها و مثال های دنیای واقعی خارجی و داخل کشور

جزئیات سرفصل آموزشی دوره آنلاین (لایو) تحول دیجیتال و اصول عملکرد بازارها و کسب و کارهای IT را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک