دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزارUML, Software Requirements, ISTQB)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار کلیک نمایید
24 ساعت آشنایی با مفاهیم مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزار دوره آنلاین Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار

دوره آنلاین روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
24 ساعت UML و تجربه در نولید نرم افزار دوره آنلاین روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis

دوره آنلاین SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس کلیک نمایید
27 ساعت تجربه در طراحی نرم افزار و آشنایی با Object Oriented Design Principals دوره آنلاین SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس