دوره های آموزش بانک اطلاعاتی SQL Server 2019 شامل SQL Design و SQL Admin

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation

برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
52 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation

دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2022 Database Implementation

برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید.
52 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2022 Database Implementation

دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2022 Database Implementation

برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2022 Database Development Implementation کلیک کنید
52 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2022 Database Implementation

دوره آنلاین SQL Server 2019 Admin

برای مشاهده سرفصل SQL 2019 Admin کلیک کنید
52 ساعت SQL Server 2016 Design یا SQL Server 2017 Design دوره آنلاین SQL Server 2019 Admin