دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین Certified Ethical Hacking V.12 (CEH)

برای مشاهده سرفصل دوره CEH کلیک کنید
40 ساعت دوره +Network دوره آنلاین Certified Ethical Hacking V.12 (CEH)

دوره حضوری/ آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC)

برای مشاهده سرفصل دوره مرکز عملیات امنیت (soc) کلیک کنید.

120 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC)

دوره آنلاین CISSP

برای مشاهده سرفصل دوره CISSP کلیک کنید.
30 ساعت - دوره آنلاین CISSP

دوره آنلاین For 500 Windows Forensics

برای مشاهده سرفصل دوره For 500 Windows Forensics کلیک کنید.
30 ساعت آشنایی با CHFI, CEH دوره آنلاین For 500 Windows Forensics

دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001

برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید
24 ساعت - دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001