دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین میکروتیک MTCNA

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
24 ساعت Network+ دوره آنلاین میکروتیک MTCNA

بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCNA

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
24 ساعت Network+ بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCNA

بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCRE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
16 ساعت MTCNA بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCRE

دوره آنلاین میکروتیک MTCRE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
16 ساعت MTCNA دوره آنلاین میکروتیک MTCRE

دوره آنلاین میکروتیک MTCSE

برای مشاهده سرفصل دوره MTCSE کلیک کنید
16 ساعت MTCNA دوره آنلاین میکروتیک MTCSE

دوره آنلاین میکروتیک MTCWE

برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
16 ساعت دوره MTCNA دوره آنلاین میکروتیک MTCWE