دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python

دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python

دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.

40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python