دوره آموزشی داده کاوی Data Mining

دوره آموزشی داده کاوی Data Mining

دوره آموزشی داده کاوی Data Mining 

تعداد ساعات: 20  ساعت
پیش نیاز دوره آموزشی داده کاوی Data Mining : مسلط به SQL Server و آشنایی با مفاهیم دوره  OLAP, BI Modeling & Presentation

هدف دوره آموزشی داده کاوی Data Mining: آشنایی با ابزار SSAS جهت انجام عملیات داده کاوی. در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود یک مدل داده کاوی را بر روی پایگاه داده چند بعدی (Multi-Dimensional) یا رابطه ای (Relational) پیاده سازی کنند و ساختارهای ایجاد شده را بر اساس نیاز خود سفارشی Customize نمایند.

کاربرد در: راه اندازی سیستم های BI و ساخت داشبوردهای مدیریتی مبتنی بر سیستم های خبره (Decision Support Systems) به کمک داده کاوی Data Mining رگرسیون، خوشه بندی، تحلیل، آنالیز داده پرداخته و برای سازمان آینده را پیش بینی کنند.

سرفصل دوره آموزشی داده کاوی Data Mining:


Understanding Data Mining

Designing Data Mining Solution

     Find the Key Concepts & Analyze the Business Problem

          Attribute

               Discrete / Continuous / Discretized

          State / Value

          Case

                Case / Nested Case

                Case Table / Nested Table

          Keys

                Case Key / Nested Key

          Inputs & Outputs

     Designing the Solution

Implementing Data Mining Solution

     Implementing Mining Structure

     Implementing Mining Model & Choose the Right Algorithm

     Deployment & Processing

          Deployment

          Mining Structure Population

          Mining Model Training

Touching the Descriptive Goal

     Browsing Model Content with Mining Model Viewer

     Introduction to DMX(Data Mining Extensions) in DQL Mode

Evaluating Results by Mining Accuracy Charts

     Lift Chart

     Profit Chart

     Scatter Plot

     Classification Matrix

     Cross Validation

Touching the Predictive Goal

     Predicting with Mining Model Predictions

     Introduction to DMX(Data Mining Extensions) in DQL Mode

Data Mining on Multidimensional Databases

     Mining OLAP Cubes

     Implementing Mining Model Dimensions

Introduction to Data Mining in Excel (Optional)

Introduction to Data Mining Presentation (Optional)

Introduction to Data Mining Algorithms & their Parameters

     Naïve Bayes

     Decision Trees

     Linear Regression

     Time Series

     Clustering

     Sequence Clustering

     Association Rules

     Logistic Regression

     Neural Networks