دوره آنلاین Android Security Essentials

دوره آنلاین Android Security Essentials

خلاصه دوره Android Security Essentials :

در دوره Android Security Essentials به طور کامل مدل امنیتی اندروید پوشش داده‌می‌شود. در انتهای این دوره خواهید توانست یک اپلیکیشن اندرویدی را از دیدگاه امنیت تهاجمی ارزیابی و تحلیل کنید و از وقوع حملات به برنامه‌های اندرویدی پیشگیری کنید.
مدت زمان این دوره 12 ساعت است و پس از گذراندن این دوره، شما برای آزمون Android Security Essentials نسخه 8 (کد امتحان: AND-802) آماده خواهید‌شد. به شرکت‌کنندگان این دوره توصیه می‌شود که پیش از شرکت در این دوره با مبانی برنامه نویسی اندروید آشنا شوند. برای آشنایی با مبانی اندروید دانشجویان می‌توانند در دوره Android Application Development شرکت کنند.

پیش نیاز دوره Android Security Essentials :

شرکت در دوره Android Application Development

سرفصل دوره Android Security Essentials :

Lesson 1: Permissions
Introduction
Android Platform Architecture
Android Security Architecture
Application Signing
Installing Applications
Permissions
Why Permissions?
Enforcing Permissions
Levels of Permissions Protection
Application - Level Permissions
Component - Level Permissions
Extending Android Permissions
Lab 1: Permission
Creating and Accessing App Permissions
Configuring permissions Among Different APPS
Lesson 2: Managing the Policy File
Introduction
The Manifest File
Manifest Tag Attributes
Application Tag Attributes
Modifying the Application Policy
Application Running with the Same Linux ID
Setting Application Permissions
Permissions for External Applications
External Storage
Debugging Mode
Backup
Lab 2:
Creating Two Applications with the Same Linux ID
Backing up Data on Cloud Storage
Lesson 3: Users’ Data Privacy and Protection
Introduction
Data Security Principles
Confidentiality
Integrity
Availability
The Mobile Environment
Data States
Vulnerabilities and Attacks Against Stored Data
Vulnerabilities of Stored Data
Threats on Stored Data
Protection Principles
Tips for Android Coding Vulnerabilities v Lab 3:
Ensuring Data Confidetiality -Hacking Applications
Protecting Application Data with Permissions
Lesson 4: Securing Storage
Introduction
Data Storage Decisions
Privacy
Data Storage Period
Storage Mechanisms
SharedPreferences
File
File Operations on an External Storage
Cache
Database
Lab 4: Data Storage Applications
Using SharedPreferences
File Storage Operations
Storing Data in Cache
SQLite Database Storage

جزئیات سرفصل دوره Android Security Essentials  را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک