دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان

دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان

نام دوره:

برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان


خلاصه دوره برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان:

پایتون زبانی است که یادگیری و کار با آن بسیار راحت است و استفاده از آن بسیار رایج شده است. هدف از این کلاس، آشنایی مقدماتی با زبان پایتون و توانایی حل مسأله است.


مدت دوره برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان:

40 ساعت


پیش نیاز دوره برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان:

ندارد


مخاطب های دوره برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان:

علاقمندان به برنامه نویسی


اهداف دوره برنامه نویسی با پایتون pythonویژه نوجوانان:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
- با زبان پایتون در سطح مقدماتی کار کنند.
- مسائل برنامه نویسی در سطح مقدماتی را حل کنند.


سرفصل دوره آموزش پایتون python ویژه نوجوانان:

• Introducing Python and it’s applications
• Programming fundamentals:
    ◦ Variables
    ◦ Types, mutable topic
    ◦ Operators
    ◦ I/O
    ◦ if elif else
    ◦ while/for
    ◦ functions, recursive functions
    ◦ importing ans installing libraries
    ◦ using basic libraries: math, statistics
    ◦ pack, unpack
• Object oriented programming: classجزئیات سرفصل آموزشی دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان  را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک