دوره حضوری Data Science with Python

دوره حضوری Data Science with Python

خلاصه دوره:

با توجه به گسترش کاربردهای بحث علم داده و فراهم بودن کتابخانه های متعدد و پیشرفته در زبان پایتون و همچنین راحتی کار با این زبان، این کلاس می تواند برای علاقمندان به این حوزه، مفید باشد.


مدت دوره:

40 ساعت


پيشنياز:

برنامه نویسی با پایتونگوشه ای از دوره حضوری Data Science with Python سماتک - استاد ایمان خدادی

مخاطب دوره Data Science with Python:

دانشجویان و متخصصانی که در حوزه ی علم داده فعالیت می کنند.


اهداف دوره Data Science with Python:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
• روش‌های تحلیل داده را دقیق یادگرفته و بتوانند آن‌ها را پیاده‌سازی کنند.
• از کتابخانه‌های پایتون برای تحلیل داده استفاده کنند.


سرفصل دوره Data Science with Python:

1- Data Mining Process
• Gather data
• Preprocess data
• Learn a model
• Evaluate the model
• Use the model
2. Pre-process Data
• Cleaning
• Reducing
• Transforming
3. Frequent Item-set mining
• Apriori
4. Regression & Classification
• Least Squares
• Ridge
• Lasso
• Decision tree
• KNN
• Bayes Method
• Neural Networks
• Support Vector Machines
• Model Evaluation
• Ensemble Methods
5. Clustering
• Partition-based: K-means
• Hierarchical: BIRCH
• Density-based: DBSCAN
• Grid-based: CLIQUE
• Clustering evaluating
6. Deep Learning
• Deep Neural Network
• Convolutional Neural Network
• LSTM
7. Python Libraries
• Data structures : Numpy, Pandas
• Visualization : Matplotlib, Bokeh
• Machine learning : Scikit
• Deep learning : Keras, Tensorflow
8. Advanced Topic
• Reinforcement learning
• Text data & Word embedding
• Image data & Image classification

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Data Science with Python را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک