دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation

دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation

خلاصه دوره (SQL Server 2019 Database Development (Implementation

این دوره برای آموزش دستورات T-SQL طراحی شده است.


مدت دوره:

52 ساعت


پيش نياز:

آشنایی با مفاهیم پایگاه داده ها (آشنایی با Access توصیه میشود)


گوشه ای از دوره حضوری SQL Server 2019 Database Development Implementation سماتک - استاد سعید اسدی رجایی

مخاطب دوره (SQL Server 2019 Database Development (Implementation:

مخاطبان این دوره کسانی هستند که به نحوی با SQL Server سروکار دارند و دستکم به یکی از انواع تخصص‌های زیر نیاز دارند: سرپرستی (Administration)، برنامه نویسی (Developing)، هوشمندی کسب وکار (BI Intelligence).
در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:
• نرم افزار SQL Server را نصب کنند.
• امکانات و قابلیت های اصلی SQL Server Database Engine را توصیف کنند.
• پايگاه داده و اجزای وابسته به آن را (فایل، فایلگروه، ...) ايجادنمايند.
• تفاوت و کاربرد هر یک از انواع داده های (Data Types) موجود را توضیح دهند.
• جدول های لازم را ایجاد نمایند.
• درستی داده ها را به روش اعلانی (Declarative) و با استفاده از انواع محدودیت ها (Costraint) بررسی و کنترل نمایند.
• انواع دستورات کار را با داده ها (Data Manipulation Language) را بنویسند.
o کار با چند جدول و استفاده از انواع پیوند (Join)
o پرس و جو های تودرتو (Nested Queries)
o گروه بندی و تجمیع (Grouping and Aggregation)
o مرتب سازی و صفحه بندی (Sorting and Paging)
o رتبه دهی و پنجره بندی (Ranking and Windowing)
o چرخش داده های جدولی (Pivot)
o ترکیب چند دستور با استفاده از عملگرهای مجموعه (اجتماع، اشتراک، تفاضل)
o پرس و جوهای بازگشتی (Recursive, CTE)
o نشانگر (Cursor)
• دستورات تکمیلی نوشتارنویسی (Scripting) را برای پیاده سازی ساختارهای کنترلی (شرط، حلقه، ...) به کار ببرند
• از روشهای کنترل خطا (Error Handling) به درستی استفاده کنند
• مفهوم تراکنش را توضیح داده و به شیوه ی مناسب از آن استفاده نمایند
• عملیات و تراکنش های همزمان را با استفاده از روش درست قفل (Locking) کنترل کنند
• بتوانند دید (View)، تابع (Function)، روال ذخیره شده (Stored Procedure) و چکانه (Trigger) نوشته، و هر کدام را در جای مناسب خودش به کار برند.
• Index ایجاد نمایند.


سرفصل دوره (SQL Server 2019 Database Development (Implementation:

• Introduction to Microsoft SQL Server 2017
• Creating Tables and Declrative Constraints
• Working with SQL Server 2016 Data Types
• Introduction to T-SQL Querying
• Writing Basic SELECT Statements
• Using Built-In Functions
• Querying Multiple Tables
• Sorting and Filtering Data
• Grouping and Aggregating Data
• Using Subqueries
• Using Table Expressions
• Using Set Operators
• Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
• Pivoting and Grouping Sets
• Using DML to Modify Data
• Executing Stored Procedures
• Programming with T-SQL
• Implementing Error Handling
• Implementing Transactions

جزئیات سرفصل آموزشی دوره (SQL Server 2017 Database Development (Implementation را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک