مشاوره و طراحي مراكز داده Data Center

مشاوره و طراحي مراكز داده Data Center
معيارهاي طراحي مركز داده
تعيين ظرفيت‌هاي مركز داده
Rack Location Units (RLUs)
انتخاب سايت مناسب
پارامترهاي Raised Floor
كنترل پارامترهاي محيطي و HVAC
سيستمهاي پايش و نظارت
زيرساخت شبكه
پيشگيري از بلايا و مخاطرات
تعيين سطح مركز داده