مسئولیت های اجتماعی

به سبب باورمان در الزام در انجام مسئولیت اجتماعی مان از سال 92 شرکت سماتک، از طریق همکاری با مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی در فعالیت های اجتماعی از قبیل مرمت مدارس در مناطق محروم و برگزاری دوره های آموزشی رایگان برای اعضای فعال در انجمن حمایت از کودکان کار فعالیت نموده است.