دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین مجازی سازی (VMware vSphere 8 (ICM

برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 8 Install, Configure, Manage کلیک کنید

40 ساعت آشنایی با CCNA و MCSA دوره آنلاین مجازی سازی (VMware vSphere 8 (ICM

دوره آنلاین VMware vSphere 8: Optimize and Scale

برای مشاهده سرفصل VMware Optimize کلیک کنید
40 ساعت VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage دوره آنلاین VMware vSphere 8: Optimize and Scale