دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCSA 2019, MCSE 2019)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022

برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2019 کلیک نمایید.
180 ساعت +Network دوره آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022

دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022

برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2019 کلیک نمایید.
180 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022

دوره آنلاین Microsoft Exchange Server 2019

برای مشاهده سرفصل دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2019 کلیک کنید.
50 ساعت MCSA دوره آنلاین Microsoft Exchange Server 2019