دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین مجازی سازی (VMware vSphere 7 (ICM

برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با CCNA و MCSA دوره حضوری/ آنلاین مجازی سازی (VMware vSphere 7 (ICM

دوره حضوری/ آنلاین VMware vSphere 7: Optimize and Scale

برای مشاهده سرفصل VMware Optimize کلیک کنید
40 ساعت VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage دوره حضوری/ آنلاین VMware vSphere 7: Optimize and Scale