دوره آنلاین Flutter Application Development

دوره آنلاین Flutter Application Development

خلاصه دوره Flutter Application Development :

دوره Flutter Application Development برای افرادی مناسب است که قصد دارند با پلتفرم فلاتر  (Flutter یک پلتفرم توسعه اپلیکیشن موبایل است)  برنامه‌های کاربردی و حرفه‌ای برای iOS و اندروید ایجاد کنند. این بدان معناست که می‌توانید اپلیکیشن‌های iOS و Android خود را با استفاده از پلتفرم Flutter تولید کنید که باعث صرفه‌جویی در زمان و تلاش شما در ایجاد و نگهداری برنامه‌هایتان می‌شود.
در این دوره 50 ساعته در مورد اجزای اصلی Flutter SDK (کیت توسعه نرم افزار) و تعاملات آن آموزش‌های گسترده‌ای ارائه می‌شود. علاوه‌بر این، در این دوره از کتاب زبان برنامه نویسی دارت (زبان برنامه نویسی که فلاتر با آن ایجاد شده‌است) برای تدریس استفاده می‌شود.
سرفصل‌های این دوره که مطابق با سرفصل‌های بین المللی شرکت Android ATC طراحی شده‌است، شامل 11 درس می باشد. 3 درس اول این سرفصل برروی مبانی زبان برنامه نویسی دارت تمرکز دارد و برای دانشجویانی تدریس می‌شود که با این زبان برنامه نویسی آشنایی ندارند.
همچنین 8 درس دیگر سرفصل های این دوره بر نحوه ایجاد برنامه‌هایFlutter از سطح مبتدی تا پیشرفته تمرکز دارد. مدت زمان این دوره 50 ساعت و بدون پیش‌نیاز است. این دوره برای آزمون Flutter Certified Application Developer کد امتحان: AFD-200 طراحی شده‌است.

سرفصل دوره Flutter Application Development :

Lesson 1: Introduction to Flutter and Dart Programming Language
Introduction
Importance of Flutter
Introduction to Dart
Writing Dart code
DartPad
Installing Dart SDK
IntelliJ IDEA
Lab 1: Installing Dart IDE and Writing Dart Program
Installing IntelliJ IDEA
Creating a Dart Project Using IntelliJ IDEA
Using DartPad
Lesson 2: Dart Programming - Syntax
Introduction
main( ) function
Dart Variables
Dart Data Types
Input of Information to Dart Program
Writing Comments
Dart Conditional Operators
If Statement
If – Else Statement
If…Else and Else…If... Statement
If Else and Logical Operators
For Loops
While Loops
Do-while Loops
Break Statement
Switch Case Statement
Lab 2: Create a Pizza Order Program
Lesson 3: Dart Functions & Object-Oriented Programming (OOP)
Functions
Function Structure
Creating a Function
Function Return Data Types
Void Function
Function Returning Expression
Functions and Variable Scope
Object-Oriented Programming (OOP)
Object
Class
Creating a Class
Adding Methods to Classes
Providing Constructors for Your Classes
Class — Getters and Setters
Class Inheritance
Abstract Class
Dart Project Structure and Dart Libraries
Lab 3: Create a Small Overtime Payment Program
Lesson 4: Introduction to Flutter
Understanding Flutter
Flutter Framework
Android Studio
What is Android Studio?
Android Studio Software Prerequisite
Installing Android Studio
Flutter SDK
Installing and Configuring Flutter SDK
Creating a New Flutter Project
Setup an Android Virtual Device
Run a Flutter App
Installing Flutter on Mac
Test Your Flutter App on iOS Phone with Windows O.S
Android Studio Sugar and Spice
Run your Apps on a Hardware Device (Physical Phone)
Run your Flutter App on Android Phone
Run your Flutter App on IPhone Device
Emulator Debug Mode
Introduction to Flutter Widgets
Creating a Flutter App Using Widgets
What is a MaterialApp widget?
Lab 4: Creating a Simple Flutter App
Lesson 5: Flutter Widgets Fundamentals
Scaffold Widget
Image Widget
Container Widget
Column and Row Widgets
Icon Widget
Layouts in Flutter
Card Widget
App Icons for iOS and Android Apps
Hot Reload and Hot Restart
Stateful and Stateless Widgets
Use a Custom Font
Lab: Creating a Restaurant Menu
Lesson 6: Navigation and Routing
Button Widget
FloatingActionButton
RaisedButton, FlatButton, and IconButton
DropdownButton
OutlineButton
ButtonBar
PopupMenuButton
App Structure and Navigation
Navigate to a New Screen and Back
Navigate with Named Routes
Send and Return Data Among Screens
Animate a Widget Across Screens
WebView Widget in Flutter
Lab 6: Navigation and Routing a Pizza Store App
Lesson 7: Visual, Behavioral, and Motion-Rich Widgets Implementing Material Design Guidelines - Part 1
Introduction
BottomNavigatorBar Widget
DefaultTabController, TabBar, and TabBarView Widgets
ListTile Widget
ListView Widget
Drawer Widget
DataTable Widget
SelectableText Widget
Stack Widget
Lab : 7
Lab A: Creating a Flutter App using BottomNavigatorBar Navigation Technique.
Lab B: Using DataTable Sorting Built-in function.
Lesson 8: Visual, Behavioral, and Motion-Rich Widgets Implementing Material Design Guidelines - Part 2
Input and Selections
Text Field Widget.
CheckboxGroup and RadioButtonGroup Widgets
Date Picker
Time Picker
Slider Widget.
Switch Widget.
Dialogs, Alerts, and Panels
Alert Dialog Widget.
Cupertino Alert Dialog Widget.
Bottom Sheet.
Modal Bottom Sheet.
Persistent Bottom Sheet.
Expansion Panel Widget.
Snack Bar Widget.
Lab 8: Creating a Hotel Reservation App
Lesson 9: Firebase
Introduction
What is the JSON ?
How does Firebase Database work?
Firebase authentication (Signup and Login to Flutter App)
Configure Your App to use Firebase Services
Adding Firebase to your Android App
Adding Firebase to your iOS App
Configuring Firebase Authentication
Login to an App Using Firebase User Accounts
Logout Configuration
Firebase Database
Which database is right for your project?
Real Time Database
Cloud Firestore
Lab 9 : Create a User Profile Interface using Firebase
Lesson 10: Location-Aware Apps: Using GPS and Google Maps
Introduction
What is GPS and how does it work?
The Camera Position
Adding Google Maps to a Flutter app
Getting a Google API key
Adding Google Maps Flutter plug-in as a dependency
Adding your API key for your Android app
Adding your API key for your iOS app
Adding a Google Map on Your Flutter App Screen
Adding a Google Map Marker
Google Map Types
Moving the Camera (Camera Animation)
Capturing an App User’s Location for iOS and Android Apps.
Lab10: Location-Aware Apps Using GPS and Google Maps
Getting a Google API key
Creating an App Interface
Configuring your App to Use Your API Key
Adding a Google Map on your Flutter App Screen
Adding a Google Map Marker
Capturing Users’ Location
Configuring User App’s Permission
Lesson 11: App Testing & Publishing
Testing and Feedback for Your App
Setting up a Test Environment
Usability Testing by Participants
Starting your Test Session
Analyzing your Test
Publishing Flutter Apps
Publishing Android App on Google Play Store
Publishing iOS app on Apple Store

جزئیات سرفصل دوره Flutter Application Development  را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک