دوره حضوری / آنلاین پیشرفته هوش تجاری BI

دوره حضوری / آنلاین پیشرفته هوش تجاری BI

خلاصه دوره:

در دوره پیشرفته هوش تجاری، مباحث مرتبط با تکنیک های بهینه طراحی و پیاده سازی انبار داده، استخراج، یکسان‌سازی و بارگذاری داده ها با استفاده از SSIS، بهینه سازی پیکربندی بسته ها، مدل‌ها و ایمن سازی آن ها روی سرور، تکنیک های استقرار بر روی سرور، دستورات MDX در سطح پیشرفته، بصری سازی داده ها باPower BI ، دستورات DAX در سطح پیشرفته بهمراه سناریوها و مثال های کاربردی، پیکربندی و بهینه سازی سرورPower BI Report Server ارائه خواهد شد.


مدت دوره پیشرفته هوش تجاری:

72 ساعت


پيش نياز:

دوره فشرده و کاربردی BI و همچنین دوره Power BI


مخاطب دوره:

تحلیلگران داده و متخصصین حوزه هوش تجاری


در انتهای دوره پیشرفته هوش تجاری دانشجویان قادر خواهند بود:

• بازیابی داده ها با زبان T-SQL در سطح پیشرفته
• معرفی Microsoft Fabric
• آشنایی با تکنیک های پیشرفته طراحی انبار داده
• آشنایی با مفاهیم Data Lake, Data Vault, Lakehouse
• تسلط به تکنیک های بهینه سازی، ایمن سازی و خطایابی بسته های SSIS
• تسلط به روش های ذخیره سازی Cube در روش Multidimensional
• ایمن سازی دسترسی به Cube
• کوئری نویسی MDX در سطح پیشرفته
• مصور سازی داده ها با استفاده از Power BI Custom Visual
• کوئری نویسی DAX در سطح پیشرفته
• بهینه سازی داشبوردهای مدیریتی Power BI در سطح فایل و پیکربندی سرور
• ایمن سازی و مانیتورینگ سرور
• پیاده سازی تمامی مراحل مبتنی بر پروژه


سرفصل دوره پیشرفته هوش تجاری:

 Advanced BI – 72 Hours

Data warehouse
      Data Warehouse Design best practices
     Indexing and Partitioning for Data Warehouse Optimization
     Data Warehouse vs Data lake vs Data Vault vs Lakehouse
     ETL vs ELT

 SSIS
      Configure Scale Out
      Configure Master Data Service
      Configure Data Quality Service
      Process Task
     Script Task with C#
     FTP and Web Service Task
     Logging and Auditing
     Data Flow Tuning and Optimization
     Parent-Child Design Pattern
     Events and Error Handling
    Implement Script Task
     Securing SSIS Packages
    Monitoring SSIS Server

 SSAS
    Scale Model
      Optimization Model
      Managing SSAS Storage and Processing
      Exploring data with MDX functions
    Time Functions in MDX
     Business Scenarios with MDX
    Traversing hierarchies
     ALM Toolkit
     Tabular Editor Tools
      Securing SSAS Model
      Migration Plan
     Synchronizing SSAS
    Backup and Restore
    Monitory OLAP Server

 SSRS
      Accessing and Subscribing to Reports
     Web Service Programming
    Managing Reporting Services
      Dynamic KPI
      Caching
      Reporting Services Security

 Power BI
    DAX Studio
     DAX Lineage
    Business Scenarios with DAX
      VertiPaq operators
      VertiPaq Query Events
      M Language
      Implement RLS with OLAP

 Final Project


جزئیات سرفصل آموزشی دوره پیشرفته هوش تجاری BI را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک