دوره حضوری / آنلاین پیشرفته SQL Server 2022

دوره حضوری / آنلاین پیشرفته SQL Server 2022

خلاصه دوره آموزش SQL پیشرفته:

یکی از اجزای اصلی سامانه های اطلاعاتی، پایگاه داده می باشد. SQL Server یکی از قدرتمندترین و محبوب ترین نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده رابطه ای بشمار می آید. بزرگترین چالش و دغدغه توسعه دهنگان پایگاه داده مبتنی بر این نرم افزار، بازیابی داده در کمترین زمان ممکن و صرف حداقل منابع می باشد. هدف این دوره، بررسی تکنیک های مرتبط با پیکربندی بهینه در سطح پایگاه داده و همچنین روشهای پیشرفته جهت بازنویسی کوئری و استفاده از قابلیت های مدرن SQL Server در ذخیره و بازیابی داده است.

پیش نیاز دوره:

دوره SQL Server Implementation و آشنایی با یک زبان برنامه نویسی

مدت زمان دوره:

36 ساعت

مخاطب دوره:

توسعه دهندگان پایگاه داده، برنامه نویسان، تحلیلگر داده، دانشمند علم داده و متخصصین هوش تجاری

هدف دوره:

• بررسی معماری فیزیکی و منطقی SQL Server
• آشنایی با انواع جداول و نحوه ذخیره سازی آن ها
• مرور انواع داده ای پیشرفته XML, JSON, HierarchyID, timestamp, Spatial
• بررسی ساختار منطقی کوئری
• مرور عملگرهای مهم Execution Plan
• پیاده سازی انواع ایندکس ها
• آشنایی با Full Text Serach
• بررسی Statistics
• روش های بهینه سازی کوئری از طریق بازنویسی و تعریف ایندکس
• بررسی کامل Window Functions
• آشنایی با Dynamic Data Masking
• توسعه SQL Server با استفاده از CLR
• پیاده سازی انواع تست Unit, Integration, Loadسرفصل دوره:

• SQL Server physical and logical architecture
• Table Types
    • Disk-based Table
    • Memory Optimized Table
    • File Table
    • External Table
    • Termporal Table
    • Graph Table
• Advanced Data Types
    • XML
    • JSON
    • HierarchyID
    • TimeStamp
    • Spatial
• Logical Query Process
• Execution Plan
    • Data Access Operator
    • Aggregations
    • Joins
    • Parallelism
    • Index Selection
    • Hints
    • Parameter Sniffing
    • Trivial plan
    • Batch Mode Processing
• Indexing
    • Row-based Index
    • Column Store
    • Missing Index
    • Covered Index
    • Filtered Index
• Auditing
    • Query Store
    • Extended Event
    • DMV
• Full Text Search
    • Full Text Catalog
    • Full Text Index
    • Predicates and Functions
    • Stoplists
• Statistics
    • Stale Statistics
    • Update Statistics
• Query Optimization Techniques
    • Force Hints
• Window Functions
    • Ranking
    • Statistical
    • Offset
    • Frame
    • Aggregate
• Transaction, Locking, Blocking
• Dynamic Data Masking
• CLR
    • User Defined Types
    • CLR SP
    • CLR Function
• Test
    • Unit
    • Integration
    • Load

سرفصل دوره سماتک