دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2022 Admin

دوره حضوری/ آنلاین  SQL Server 2022 Admin

خلاصه دوره SQL Server 2022 Admin:

اين دوره به دانشجويان دانش و مهارتهای لازم را برای انجام فعاليتهای زير، آموزش می دهد: " نصب، تنظيم، مديريت و اشکال يابی نرم افزار مديريت پايگاه داده های Microsoft SQL Server 2019"


مدت دوره:

52ساعت


پيش نياز:

SQL Server 2022 (Imp. & Design)اهداف دوره SQL Server 2022 Admin

در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:
- SQL Server را نصب و راه اندازی نمایند.
- تنظیمات مربوط به گزینه های پایگاه داده ها، فایلها و گروه فایلهای پایگاه داده ها را انجام دهند.
- تنظیمات امنیتی SQL Server و پایگاه داده ها را انجام دهند.
- مقدمات لازم را برای ایجاد کلید های رمز گذاری فراهم کنند.
- از پایگاه داده با روشهای مختلف پشتیبان تهیه کرده و در صورت لزوم عملیات جایگزینی را انجام دهند.
- برای انجام عملیات خودکار، از Operator, alert, Job و Proxy استفاده کنند.
- Log shipping را راه اندازی نمایند.
- برای دسترس پذیری بیشتر، تنظیمات لازم را برای انعکاس (Mirroring) انتخاب کنند.
- طراحی، مدلسازی، و اجرای عملیات تکثیر (Replication) را به عهده بگیرند.
- از ابرازهای موجود Profiler, Tuning Advisor, Performance Monitor برای نظارت بر کارهای کاربران استفاده کرده، در صورت لزوم پایگاه داده ها را بهینه سازی نمایند.
- سرویس نامه (Database Mail) را راه اندازی نماید.
- پیکربندی نمایه های متن کامل Full- Text Index را انجام دهد.
- سیاست گذاری های (Policy) لازم را ایجاد کرده، استفاده از آنها را اجباری نموده و شرائط لازم را تعریف کند.
- عملیات لازم را برای افراز (Partitioning) انجام دهد.
- انواع مختلف فشرده سازی را در ستونهای خلوت (Sparse)، صفحه و سطر، پیاده سازی کند.


سرفصل دوره SQL Server 2022 Admin:

1- Installing SQL Server 2022
2- Database Configuration
- Log, Data Files and FileGroups
- Recovery Model
- FileStream and FileTable
- Row-Store and Column-Store Indxes
- Full-Text Indexing
- Data Partitions
- Data Compression
3- Server and Database Security
- Authentication
- Logins and Users
- Server and Database Roles
- Data Encryption
- Auditing
- EndPoints and Surface Area Config.
4- Backup and Restore
5- Working with Jobs, Alerts, Operators
6- Managing Replication
7- High Availability and Disaster Recovery
- Log Shipping
- Database Mirroring
- AlwaysOn
8- Monitoring and Performance Tuning
- Working with Activity Monitor
- Working with Performance Monitor
- Working with Profiler
- Extended Events
- Working with Tuning Advisor
9- Implement Database Mail
10- Implement the Declarative Management Framework (DMF)

جزئیات سرفصل آموزشی دوره SQL Server 2022 Admin را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک