دوره آنلاین Spring and Hibernate Frameworks

دوره  آنلاین Spring and Hibernate Frameworks

خلاصه دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks:

Spring محبوب ترین چارچوب کاری جهت توسعه نرم افزارهای تجاری و سازمانی به زبان جاوا می باشد. میلیون ها برنامه نویس در سراسر جهان ، از چارچوب کاری Spring برای تولید نرم افزارهایی با کارایی بالا ، ساده جهت تست و قابل استفاده مجدد از کدهای آن ، استفاده می کنند . تعدد ماژولها و راهکارهای مختلف چارچوب Spring برای لایه های مختلف نرم افزار، تمایل به استفاده از این چارچوب را روز افزون نموده است. در کنار چارچوبSpring یادگیری چارچوب Hibernate بمنظور فراهم سازی لایه دسترسی و مدیریت داده به زبان جاوا از اهمیت بالایی برخوردار است. Hibernate یک نگاشت ما بین مفاهیم و موجودیت های شی گرا با موجودیت های بانک اطلاعات می باشد. Hibernate همچنین ابزاری را برای بازیابی دادهها فراهم میآورد. Hibernate کمک میکند یک برنامه نویس بدون استفاده مستقیم از دستورات مربوط به پایگاه داده با آن رابطه برقرار و شی ها را بازیابی، ذخیره یا به روزرسانی کند. اگر قصد دارید که از چارچوب Spring در پروژه خود استفاده کنید، Spring راه کارهایی برای Hibernate نیز ارائه کرده است تا بتوانید داده های موجود در پایگاه داده را نیز مدیریت کنید.


مدت دوره Spring:

25 ساعتمعرفی و گوشه ای از دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks سماتک - استاد بلال مدحج


پيش نياز دوره Spring:

آشنایی کامل و سابقه کار بر روی JSE و JEE


سرفصل دوره Spring:

Spring 5.0 Introduction
• Motivation behind Spring
• What is Spring
• The Spring Framework
• The Spring Core
• Where you can use Spring
• Why use Spring
• Why not use Spring
Spring Beans
• Spring Beans
• Spring Container
• A Simple Spring Application
• Spring Context config files
• Spring test Application
• What happens in a Spring application?
Spring Configuration
• Bean configurations
• Bean Scoping
• Spring Annotations
• Java Config approach
• Lambda approach
• Mixing XML and annotations
Dependency Injection
• Inversion of Control and Dependency Injection
• Spring Dependency Injection
• Wiring Beans together using XML
• Wiring Beans together using Annotations
• Wiring Beans together using a mixture of XML and Annotations
Further Configuration and Bean Lifecycle
• Wiring Collections
• Auto-wiring in XML files
• Compound Names
• Look at Bean Lifecycle
• Explore interface and annotations
• Understand PostProcessors
• POJO init and destroy methods
• Lifecycle interfaces
SpEL and Validation
• Introduce SpEL
• How SpEL is used
• Some examples
• Spring Validation
• Enabled validation
• Constraints available
Externalizing Properties
• Introduce Property values
• Property files
• Properties Resolver
• XML configuration
• Java Config configuration
• Use of @Value
Spring Environment and Profiles
• Introduce need for Environments
• Spring Environments
• Spring Profiles
• Defined in XML and Java Config
• Setting the active Profile
• Multiple active Profiles
• Default Profile
Bean Factories
• Factory Classes
• Static Factory classes
• Non-Static Factory objects
• Annotated Factory classes
Spring Test
• Introduce Testing with Spring
• Highlight Test Support in Spring
• Support for both JUnit 4.x and JUnit 5.x
• JUnit 4.x
• Spring and JUnit 4.x
• JUnit 5.x
• Spring and JUnit 5.x
Spring JMS
• Basic idea of message queues
• point-to-point
• publish and subscribe (pub-sub)
• ActiveMQ message server
• JMS (Java Message Service)
• Spring JMS Development
• Spring POJO bean as a message consumer
Spring Data
• Data Access objects
• Spring DAO
• Spring and JDBC
• Spring DAO Exception Hierarchy
• Spring Template
• Spring DAO Templates
• DAO Architecture
• Using Spring JDBC Templates
• Using Object Mappers
Spring AOP
• Motivation for Aspect Oriented Programming
• AOP in general
• How AOP can be achieved
• Spring AOP
• AOP Terminology
• Building in AOP interceptors
• Creating your own Aspect
• Applying a custom aspect in an application
• Challenges of AOP
Spring Transaction Management
• Spring Transaction management
• Declarative Transaction Management
• Transaction Managers
• Transaction Propagation
• Isolation levels
• Transaction Management
• Spring configuration
• Programmatically controlling a Transaction
Spring Web MVC
• Introduce Spring Web MVC
• Present flow through MVC
• Creating a simple Web MVC application
• Defining a Controller
• Handling view resolution
• Building and Deploying
• Java Config web applications
• Web AppInitializer class
• Spring Java Config class
Spring Rest
• Web Services
• What is REST
• Spring REST
• Building a Spring REST application
Spring Rest Client
• Introduce Spring REST Clients
• Spring REST Template
• REST client with XML and Java Config
Spring Boot
• Spring Boot Library
• Motivation
• Key Features Auto-configuration, Standalone, Opinionated
• Maven configuration
Introduction to Spring Security
• Configure Spring Security for HTTP BASIC authentication.
• Implement form-based authentication.
• Configure authentication features including remember-me, anonymous users, and logout.
• Apply authorization constraints to URLs and URL patterns.
• Method and Instance Authorization.
Introduction to Hibernate
• Overview of Hibernate Architecture
• Object Persistence
• O/R mismatch
• Object Relational Mapping (ORM)
• Java ORM/Persistent Frameworks
• A simple Hibernate application
Hibernate Query Language (HQL)
• Fetching options
• Hibernate queries
• HQL parameters
• Externalizing queries
• Using the Criteria API
Persistent Objects
• Using Hibernate with Spring
• Entity Lifecycle
• Transient, Persistent, and Detached States
• Persistent Object Updates
Mapping using Annotations
• Hibernate and JPA annotations
• Class-to-table mappings
• Property Mapping
• Identifiers - Generators and Keys
• Mapping an Entity to multiple tables
Hibernate Mapping Associations
Fetching strategies
• Many-to-one
• Bidirectional many-to-one
• One-to-one
• Bidirectional one-to-one
• Many-to-many
• Bidirectional many-to-many
• Components
• Cascading
Mapping Inheritance
• Inheritance Mapping Strategies
• Table per Concrete Class
• Table per Subclass
• Table per Hierarchy
• Unions
• Polymorphism
Spring and Hibernate Transaction Management
• Hibernate transaction configuration
• Hibernate Transaction API
• Transaction Propagation
Performance Tuning and Optimization
• 2nd-Level Cache
• Batching
• DML-style operations
Industrial-strength Hibernate
• Optimistic locking and versioning
• Pessimistic locking
• Mixing Hibernate and JDBC
Interceptors and Events
• Defining interceptors
• Defining events
• Recommendatio


جزئیات سرفصل آموزشی دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک