دوره حضوری Oracle SQL & PL-SQL

دوره حضوری Oracle SQL & PL-SQL

در این دوره دانشجویان با مفهوم بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای (Relational Databases) آشنا خواهند شد و با به دست آوردن مهارت‌های پایه‌ای SQL می‌آموزند که چگونه اطلاعات را سازماندهی و در بانک اطلاعاتی ذخیره نموده و برحسب نیاز بازیابی کنند.
همچنین این دوره دانشجویان را با زبان PL/SQL و قابلیت‌های آن آشنا می‌کند. دانشجویان نحوه ایجاد روال‌ها و رویه‌های PL/SQL و چگونگی به اشتراک گذاشتن آنها بین فرم‌ها، گزارشات و نرم‌افزارهای کاربردی مختلف را فرا خواهند گرفت.

مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.

سرفصل دوره Oracle SQL & PL-SQL

• Introducing Oracle Database
• Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement
• Restricting and Sorting Data
• Using Single-Row Functions to Customize Output
• Using Conversion Functions and Conditional Expressions
• Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
• Displaying Data from Multiple Tables Using Joins
• Using Sub-queries to Solve Queries
• Using the SET Operators
• Manipulating Data
• Using DDL Statements to Create and Manage Tables
• Introduction to PL/SQL
• Declaring PL/SQL Identifiers
• Writing Executable Statements
• Interacting with the Oracle Server
• Writing Control Structures
• Working with Composite Data Types
• Using Cursors
• Handling Exceptions
• Creating Stored Procedures and Functions

برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید