دوره آنلاین Securing Email with Cisco ESA

دوره آنلاین Securing Email with Cisco ESA

خلاصه دوره Securing Email with Cisco ESA

دوره آموزشی Securing Email with Cisco Email Security Appliance (SESA) نسخه 3.1 به شما نشان می دهد که چگونه می توانید از Cisco Email Security Appliance استفاده کنید تا از سیستم های ایمیل خود در برابر فیشینگ، در معرض خطر قرار گرفتن ایمیل های تجاری و باج افزارها محافظت کنید و به ساده سازی امنیت ایمیل کمک کنید. این دوره عملی ، دانش و مهارتهایی را برای پیادهسازی، عیبیابی و مدیریتCisco Email Security Appliance ، از جمله قابلیتهای کلیدی مانند حفاظت پیشرفته بدافزار، مسدود کردن هرزنامه، محافظت از ضد ویروس، فیلتر شیوع، رمزگذاری، قرنطینه و دادهها در اختیار شما قرار میدهد و همه این موارد باعث پیشگیری از ضرر می شوند.


نحوه برگزاری دوره در سماتک:

دوره به صورت آنلاین برگزاری می شود.
دارای لابراتوار می باشد.


پیش نیاز دوره ESA:

دوره MCSA و CCNA


مخاطبین دوره ESA:

- مهندسان امنیت
- ادمین های امنیت
- مهندسان شبکه
- ادمین های شبکه
- مدیران شبکه


سرفصل دوره ESA:

● Describing the Cisco Email Security Appliance
◦ Cisco Email Security Appliance Overview
◦ Technology Use Case
◦ Cisco Email Security Appliance Data Sheet
◦ SMTP Overview
◦ Email Pipeline Overview
◦ Installation Scenarios
◦ Initial Cisco Email Security Appliance Configuration
◦ Centralizing Services on a Cisco Content Security Management Appliance (SMA)
◦ Release Notes for AsyncOS 14.x

● Administering the Cisco Email Security Appliance
◦ Distributing Administrative Tasks
◦ System Administration
◦ Managing and Monitoring Using the Command Line Interface (CLI)
◦ Other Tasks in the GUI
◦ Advanced Network Configuration
◦ Using Email Security Monitor
◦ Tracking Messages
◦ Logging

● Controlling Sender and Recipient Domains
◦ Public and Private Listeners
◦ Configuring the Gateway to Receive Email
◦ Host Access Table Overview
◦ Recipient Access Table Overview
◦ Configuring Routing and Delivery Features

● Controlling Spam with Talos SenderBase and Anti-Spam
◦ SenderBase Overview
◦ Anti-Spam
◦ Managing Graymail
◦ Protecting Against Malicious or Undesirable URLs
◦ File Reputation Filtering and File Analysis
◦ Bounce Verification

● Using Anti-Virus and Outbreak Filters
◦ Anti-Virus Scanning Overview
◦ Sophos Anti-Virus Filtering
◦ McAfee Anti-Virus Filtering
◦ Configuring the Appliance to Scan for Viruses
◦ Outbreak Filtersv ◦ How the Outbreak Filters Feature Works
◦ Managing Outbreak Filters

● Using Mail Policies
◦ Email Security Manager Overview
◦ Mail Policies Overview
◦ Handling Incoming and Outgoing Messages Differently
◦ Matching Users to a Mail Policy
◦ Message Splintering
◦ Configuring Mail Policies

● Using Content Filters
◦ Content Filters Overview
◦ Content Filter Conditions
◦ Content Filter Actions
◦ Filter Messages Based on Content
◦ Text Resources Overview
◦ Using and Testing the Content Dictionaries Filter Rules
◦ Understanding Text Resources
◦ Text Resource Management
◦ Using Text Resources

● Using Message Filters to Enforce Email Policies
◦ Message Filters Overview
◦ Components of a Message Filter
◦ Message Filter Processing
◦ Message Filter Rules
◦ Message Filter Actions
◦ Attachment Scanning
◦ Examples of Attachment Scanning Message Filters
◦ Using the CLI to Manage Message Filters
◦ Message Filter Examples
◦ Configuring Scan Behavior

● Preventing Data Loss
◦ Overview of the Data Loss Prevention (DLP) Scanning Process
◦ Setting Up Data Loss Prevention
◦ Policies for Data Loss Prevention
◦ Message Actions
◦ Updating the DLP Engine and Content Matching Classifiers

● Using LDAP
◦ Overview of LDAP
◦ Working with LDAP
◦ Using LDAP Queries
◦ Authenticating End-Users of the Spam Quarantine
◦ Configuring External LDAP Authentication for Users
◦ Testing Servers and Queries
◦ Using LDAP for Directory Harvest Attack Prevention
◦ Spam Quarantine Alias Consolidation Queries
◦ Validating Recipients Using an SMTP Server

● SMTP Session Authentication
◦ Configuring AsyncOS for SMTP Authentication
◦ Authenticating SMTP Sessions Using Client Certificates
◦ Checking the Validity of a Client Certificate
◦ Authenticating User Using LDAP Directory
◦ Authenticating SMTP Connection Over Transport Layer Security (TLS) Using a Client Certificate
◦ Establishing a TLS Connection from the Appliance
◦ Updating a List of Revoked Certificates

● Email Authentication
◦ Email Authentication Overview
◦ Configuring DomainKeys and DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signing
◦ Verifying Incoming Messages Using DKIM
◦ Overview of Sender Policy Framework (SPF) and SIDF Verification
◦ Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance (DMARC) Verification
◦ Forged Email Detection

● Email Encryption
◦ Overview of Cisco Email Encryption
◦ Encrypting Messages
◦ Determining Which Messages to Encrypt
◦ Inserting Encryption Headers into Messages
◦ Encrypting Communication with Other Message Transfer Agents (MTAs)
◦ Working with Certificates
◦ Managing Lists of Certificate Authorities
◦ Enabling TLS on a Listener’s Host Access Table (HAT)
◦ Enabling TLS and Certificate Verification on Delivery
◦ Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Security Services

● Using System Quarantines and Delivery Methods
◦ Describing Quarantines
◦ Spam Quarantine
◦ Setting Up the Centralized Spam Quarantine
◦ Using Safelists and Blocklists to Control Email Delivery Based on Sender
◦ Configuring Spam Management Features for End Users
◦ Managing Messages in the Spam Quarantine
◦ Policy, Virus, and Outbreak Quarantines
◦ Managing Policy, Virus, and Outbreak Quarantines
◦ Working with Messages in Policy, Virus, or Outbreak Quarantines
◦ Delivery Methods

● Centralized Management Using Clusters
◦ Overview of Centralized Management Using Clusters
◦ Cluster Organization
◦ Creating and Joining a Cluster
◦ Managing Clusters
◦ Cluster Communication
◦ Loading a Configuration in Clustered Appliances
◦ Best Practices

● Testing and Troubleshooting
◦ Debugging Mail Flow Using Test Messages: Trace
◦ Using the Listener to Test the Appliance
◦ Troubleshooting the Network
◦ Troubleshooting the Listener
◦ Troubleshooting Email Delivery
◦ Troubleshooting Performance
◦ Web Interface Appearance and Rendering Issues
◦ Responding to Alerts
◦ Troubleshooting Hardware Issues
◦ Working with Technical Support

● References
◦ Model Specifications for Large Enterprises
◦ Model Specifications for Midsize Enterprises and Small-toMidsize Enterprises or Branch Offices
◦ Cisco Email Security Appliance Model Specifications for Virtual Appliances
◦ Packages and Li

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Securing Email with Cisco ESA را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک